Zakres usług

Profil działalności zawodowej Kancelarii obejmuje w szczególności: prawo cywilne, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo gospodarcze i handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawo administracyjne.

Zasady rozliczeń

Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego zapłaty ustalane są z każdym Klientem indywidualnie. Przy określaniu wynagrodzenia uwzględnia się stopień zawiłości sprawy, przewidywany nakład oraz czas pracy radcy prawnego, a także ryzyko wystąpienia kosztów dodatkowych, m.in. związanych z koniecznością zapewnienia dojazdu radcy prawnego do miejsca wykonania czynności.

O wysokości wynagrodzenia Klient informowany jest przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej, po uzyskaniu przez radcę prawnego wszystkich istotnych informacji pozwalających na jego określenie.

Jednorazowa porada prawna

120 zł + VAT
(Stawka za godzinę)

Sporządzanie umów i pism procesowych

120 zł + VAT
(Stawka za godzinę)

Sporządzenie opinii prawnej

120 zł + VAT
(Stawka za godzinę)

Zastępstwo procesowe - prowadzenie sprawy

Stawka ustalana w umowie

Koszt prowadzenia sprawy przez radcę prawnego jako pełnomocnika zależy od stopnia skomplikowania i przewidywanego czasu trwania sprawy.

Pomocnym dla zorientowania się w funkcjonujących na rynku stawkach minimalnych może być rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 265).

Należy jednak pamiętać, że są to tylko stawki minimalne, które stanowią podstawę określenia przez Sąd zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od drugiej strony w przypadku wygrania sporu.

Stała obsługa prawna

Stawka ustalana w umowie

Podmiotom, które potrzebują stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje zawarcie umowy o stałą obsługę prawną. W umowie zawieramy minimalną, dostosowaną do rzeczywistych potrzeb Klienta ilość godzin w każdym miesiącu niezbędną dla zapewnienia najwyższej jakości bieżącej obsługi prawnej. Na podstawie tak określonej ilości godzin zostaje ustalone wynagrodzenie Kancelarii.

Adres: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz