Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje Klientom obsługę oraz ochronę i realizację ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi.

Pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności:

 • postępowania przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
 • sporządzanie ponagleń na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • zawieranie ugód przed organami administracji publicznej,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania administracyjnego,
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed WSA oraz NSA,
 • sporządzanie skarg w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym,
 • sporządzanie sprzeciwów od decyzji, o których mowa w art. 138 par. 2 k.p.a.,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych od wydanych przez WSA wyroków lub postanowień kończących postępowanie w sprawie,
 • sporządzanie zażaleń do NSA,
 • sporządzanie skarg o wznowienie postępowania,
 • sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia WSA.

Adres: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz