Prawo cywilne

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego. Udzielamy porad prawnych, jak i reprezentujemy Klienta w sprawach cywilnych przed Sądami. W ramach pomocy prawnej z tej dziedziny oferujemy także bieżące doradztwo związane z prawidłowym konstruowaniem umów, negocjowaniem treści kontraktów oraz ich opiniowaniem.

Zakres naszych działań obejmuje doradztwo w przedmiocie zasadności roszczeń, możliwych kroków prawnych oraz spodziewanych rezultatów, wniesienie powództwa oraz współpracę z komornikami na etapie egzekucji komorniczej.

Kancelaria specjalizuje się między innymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego:

 • sprawy o zapłatę (windykacja należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym),
 • sprawy o roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych,
 • wsparcie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • prawo rzeczowe i prawo własności (ochrona własności i posiadania, ustanowienie służebności, sprawy o dochodzenie roszczeń związanych z korzystaniem z nieruchomości, postępowania wieczystoksięgowe, zniesienie współwłasności, najem, dzierżawa),
 • sprawy z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi (alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, istotne sprawy dotyczące dziecka i in.),
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli, w tym sprawy dotyczące kwestii ubezwłasnowolnienia,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu prawa cywilnego,
 • sporządzanie oświadczeń woli,
 • doradztwo w zakresie sposobów zabezpieczenia wierzytelności,
 • reprezentacja w sporach cywilnych na każdym etapie sprawy,
 • szeroko pojmowane postępowanie cywilne – sporządzanie pism przygotowawczych, procesowych, środków zaskarżenia.

Adres: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz