Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria wspiera Klientów w prowadzeniu działalności gospodarczej w każdej formie prawnej. Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym i wspieramy przedsiębiorców w bieżącej działalności.

W ramach prawa gospodarczego, regulującego stosunki gospodarcze w zakresie relacji między podmiotami gospodarczymi, jak również między państwem a przedsiębiorcami, oferujemy:

 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów gospodarczych,
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz i raportów niezbędnych do podjęcia kluczowych decyzji biznesowych,
 • doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • windykację należności,
 • reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • wsparcie prawne dla ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie i negocjowanie umów o zakazie konkurencji i umów o poufności (NDA).
Kancelaria zajmuje się pełnym wsparciem prawnym zamawiających i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w tym:
 • wsparcie prawne w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia,
 • wsparcie w sporządzaniu ogłoszeń i specyfikacji warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy/wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • analiza i ocena zgodności z obowiązującymi przepisami treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ wraz z projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • przygotowanie pytań bądź udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia,
 • analiza zgodności ofert z wymaganiami SWZ oraz obowiązującymi przepisami,
 • opiniowanie zasadności wnoszonych odwołań i skarg,
 • przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Kancelaria wspiera swoich Klientów również w zakresie prawa handlowego i prawa korporacyjnego:
 • rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej,
 • pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej formy prawnej działalności,
 • sporządzanie umów spółek cywilnych i spółek handlowych oraz innych jednostek organizacyjnych,
 • zmiany w umowach spółek handlowych,
 • zakładanie, przekształcanie oraz likwidacja spółek handlowych,
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych (CEIDG, KRS),
 • pomoc prawna w procesie przekształceń podmiotów gospodarczych,
 • bieżąca obsługa korporacyjna, tj. obsługa organów stanowiących i zarządzających, w tym organizacja posiedzeń i zgromadzeń, przygotowanie uchwał organów spółek, projektów zarządzeń, porozumień wspólników, umów o współpracy, protokołów i in.,
 • sporządzanie projektów dokumentów wewnętrznych podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzenie postępowań likwidacyjnych podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przy zbyciu przedsiębiorstwa i in.

Adres: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz