Prawo pracy

Kancelaria wspomaga Klientów w bieżących sprawach dotyczących prawnych aspektów nawiązania i zakończenia stosunków pracy oraz we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników. 

Wspieramy zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Świadczymy usługi prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które obejmują:

  • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej,
  • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji oraz umów o zachowaniu poufności,
  • sporządzanie i opiniowanie regulacji wewnątrzzakładowych – regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
  • reprezentacja w zakresie prawa pracy na każdym etapie sprawy,
  • postępowania przed sądem pracy – reprezentowanie pracodawców, jak i pracowników,
  • doradztwo prawne w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy, urlopów, wynagrodzenia, przywrócenia do pracy i in.,
  • pomoc w sprawach dot. mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu,
  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • kompleksowy audyt stanu prawnego i ocena istniejących stosunków pracowniczych w zakładzie pracy.

Adres: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz