Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentowania ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i poszkodowanych w postępowaniach likwidacyjnych oraz w sprawach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, jaki i jego wypłaty w zaniżonej wysokości.

Założycielka Kancelarii to doświadczony praktyk rynku ubezpieczeń. W tym zakresie Kancelaria świadczy usługi również na rzecz brokerów ubezpieczeniowych.

Kancelaria oferuje usługi prawne w następującym zakresie:
 • świadczenie usług na rzecz ubezpieczających, ubezpieczonych i brokerów ubezpieczeniowych,
 • kompleksowe prowadzenie spraw ubezpieczeniowych,
 • reprezentacja w sporach z zakładami ubezpieczeń,
 • dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia,
 • analiza treści umów ubezpieczenia pod kątem zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, zdarzeń objętych polisą ubezpieczeniową oraz wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania,
 • konsultacje i opinie prawne dotyczące sposobu interpretowania treści umów ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i warunków ubezpieczenia,
 • wsparcie prawne na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń,
 • opinie prawne w zakresie istnienia oraz zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela,
 • analiza treści decyzji ubezpieczyciela pod kątem jej zgodności z umową i przepisami prawa oraz zasadności ewentualnego postępowania odwoławczego,
 • sporządzanie reklamacji i odwołań od decyzji zakładów ubezpieczeń w zakresie wysokości przyznanego świadczenia bądź odmowy jego przyznania, reprezentacja strony przed zakładem ubezpieczeń w postępowaniu odwoławczym (etap przedsądowy),
 • postępowania o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia w ramach zawartych umów ubezpieczenia,
 • postępowania mediacyjne z ubezpieczycielami,
 • przygotowanie wniosków o podjęcie interwencji przez Rzecznika Finansowego lub o wydanie istotnego poglądu w sprawie,
 • audyt i sporządzanie dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (dla dystrybutorów ubezpieczeń)

Adres: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz