Stała obsługa prawna

Podmiotom, które potrzebują stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje zawarcie umowy o stałą obsługę prawną. W umowie zawieramy minimalną, dostosowaną do rzeczywistych potrzeb Klienta ilość godzin w każdym miesiącu niezbędną dla zapewnienia najwyższej jakości bieżącej obsługi prawnej. Na podstawie tak określonej ilości godzin zostaje ustalone wynagrodzenie Kancelarii.

Czym jest i na czym polega?

Prowadząc działalność gospodarczą warto zastanowić się nad skorzystaniem z usługi stałej obsługi prawnej świadczonej przez radcę prawnego.

Radca prawny pozostaje do dyspozycji Klienta na ustalonych w umowie warunkach i wspiera go we wszystkich prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to kompleksowe wsparcie prawne przedsiębiorcy lub instytucji na różnych polach ich działalności.

Kancelaria pozostaje w gotowości do bieżącego rozwiązywania problemów prawnych swoich Klientów i do załatwiania ich spraw w taki sposób, aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej.

Co wchodzi w zakres stałej obsługi prawnej?

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria kompleksowo wspiera Klientów w zakresie wszelkich aspektów ich działalności. Naszym Klientom zapewniamy stałe i kompleksowe wsparcie w codziennej działalności na rynku poprzez udzielanie porad prawnych, reprezentację w kontakcie z klientami, kontrahentami, administracją publiczną oraz sądami. 

W zakresie świadczonej stałej obsługi prawnej znajdują się między innymi:

 • Pełna obsługa korporacyjna przedsiębiorcy,
 • Opiniowanie umów i dokumentów,
 • Opiniowanie i sporządzanie regulacji wewnętrznych, statutów, uchwał, regulaminów,
 • Udzielanie porad prawnych,
 • Opiniowanie zagadnień prawnych,
 • Informowanie o zmianach w prawie istotnych dla działalności Klienta i wsparcie we wdrożeniu zmian,
 • Przygotowanie umów, porozumień, ugód, pism, w tym pism procesowych i in.
 • Przeprowadzanie audytów prawnych,
 • Windykacja należności,
 • Wsparcie w prowadzeniu spraw pracowniczych,
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi, organami, sądami administracyjnymi i in.,
 • Reprezentacja w postępowaniach rejestrowych (CEIDG, KRS),
 • Usługi związane z przekształcaniem, podziałem bądź likwidacją przedsiębiorstwa.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, w zakresie każdej gałęzi prawa istotnej w prowadzonej przez Klienta działalności. Doradzamy między innymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Zawarcie umowy o stałą obsługę prawną gwarantuje, że Państwa sprawami kompleksowo zajmuje się radca prawny, który poznaje specyfikę i politykę Państwa przedsiębiorstwa, strukturę organizacyjną, regulacje wewnętrzne, strategie działania, branżę i ofertę, co pozwala na efektywniejsze przygotowanie Klienta na nadchodzące zmiany prawa, wdrożenie optymalnych rozwiązań, czy rozwiązanie bieżących problemów prawnych Klienta. 

Stała obsługa prawna gwarantuje, że w ustalonym wymiarze miesięcznym mają Państwo zapewnione wsparcie naszej Kancelarii po znanej z góry cenie, która jest korzystniejsza niż w przypadku jednostkowych zleceń. Stała obsługa prawna wpływa więc również na obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Kluczową korzyścią wynikającą z powierzenia stałej obsługi prawnej jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości obsługi prawnej Państwa przedsiębiorstwa.

Koszty

Szczegółowe zasady współpracy w ramach stałej obsługi prawnej ustalane są indywidualnie z Klientem w umowie.

Rozliczenie stałej obsługi prawnej następuje w okresach miesięcznych, w oparciu o jeden z trzech wariantów:

 • według stawki godzinowej – wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy; podstawą do rozliczenia kosztów obsługi jest zestawienie czasu pracy za okres rozliczeniowy,
 • według stawki ryczałtowej z limitem godzin – wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, obejmującego określoną w umowie ilość godzin pracy; świadczenie pomocy prawnej w wymiarze przekraczającym limit godzin objęty ryczałtem, rozliczane jest według stawki godzinowej;
 • według stawki ryczałtowej bez limitu godzin – nasze wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, bez względu na ilość rzeczywistego nakładu pracy – forma preferowana przy wielomiesięcznej stałej współpracy.

Zlecenie i rozliczanie spraw o największym stopniu skomplikowania prawnego, wymagających znacznego nakładu pracy lub o szczególnie wysokiej wartości przedmiotu sporu, odbywa się według zasad odrębnie ustalonych z Klientem.

Adres: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz